طرح داناب در مقیاس ملی از طریق مشاور ملی مادر که از سوی شرکت مدیریت منابع آب تعیین می شود راهبری و نظارت گردیده ولی در جهت برنامه ریزی ها و راهبری های نرم افزاری ، در مقیاس استانی نیاز به مشاور استانی وجود دارد و ملاک اصلی انتخاب مشاورین استانی رزومه کاری و عملکرد شرکت ها در حوزه آب می باشد.

 
1 2 صفحه: