• تلفن تماس با شرکت آب منطقه ای گیلان: 

  013-33669021-9

  تلفن تماس با نماینده مجری طرح پروژه جناب آقای مهندس سماک:

  013-33669021-9 داخلی2504

  تلفن تماس با کارشناس مسوول طرح داناب در دفتر حفاظت و بهره برداری شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان:

  013-33669021-9 داخلی 2260

  نمابر معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان:

  013-33669743